Oferta klubu Sketch NITE


Sprawdź naszą ofertę i dopasuj ją do swoich potrzeb.

Polityka Prywatności

Cerber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów, zawierając te umowy i realizując je z udziałem tych osób lub osób fizycznych współpracujących z nimi bądź działającymi w ich imieniu (dalej, jako „Klienci”) chroni prawo do ich prywatności i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz w części przez tę ustawę określonej, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (dalej łącznie, jako „Ustawa”), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”) wprowadza niniejszą politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”).

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest spółka pod firmą Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000492148, NIP 521-366-42-12, kapitał zakładowy 10.000 zł (dalej, jako „Administrator”) .
1.2. Z Administratorem można się skontaktować: telefonicznie: +48 602 498 400; pod adresem e-mail: rodo@sketchnite.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Cerber Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa
1.3. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta

2.1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :
a) w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym zakupu towarów Administratora oraz realizacji zawartych z Klientem umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów, przy czym niepodanie danych osobowych przez Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
b) na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług interesujących Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
c) na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
e) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);
f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynie internetowej www.sketchnite.com, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.
2.2. Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.
2.3. Treść wymaganej zgody jest przedstawiana Klientowi w każdym przypadku, gdy jest wymagana. Wzory zgód znajdują się w niniejszej Polityce Prywatności w załączniku „Wzór zgody”.
2.4. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim zapewniających, stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.
2.5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:
a) spółki powiązane z Administratorem;
b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);(to wynika z przepisów);
c) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
d) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.
2.6. Administrator nie przekazuje danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2.7. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania . Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:
a) w celu wykonania usług i realizacji zawartych umów – do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;
b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;
c) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;
d) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynie internetowej www.sketchnite.com, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
2.8. Klientowi przysługują następujące prawa:
a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
2.9. W celu wykonania swoich praw Klient może skierować odpowiednie żądanie pod adres email: rodo@sketchnite.pl lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora. Klient, który korzysta z witryny internetowej www.sketchnite.com prowadzonej przez Administratora, bądź przez załączonego przez administratora linku. Przed realizacją uprawnień Klienta, Administrator musi go odpowiednio zidentyfikować.
2.10. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.
2.11. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

3. Pliki cookies

3.1. Administrator na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.
3.2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.
3.3. Korzystający ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).
3.4. Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów działających na stronie internetowej Administratora i korzystania z ich funkcjonalności. Informacja o takim ograniczeniu znajduje się na stronie danego serwisu.

OBOWIĄZUJĄCY WZÓR ZGÓD KLIENTÓW

1. Oświadczam, że chcę skorzystać z oferty Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000492148, NIP 521-366-42-12, kapitał zakładowy 10.000 zł w celu zawarcia umowy świadczenia usług / zakupu towarów oraz w celu realizacji zawartej umowy, a tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez tę spółkę w ww. celu.

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000492148, NIP 521-366-42-12, kapitał zakładowy 10.000 zł oraz podmioty współpracujące z ww. spółką moich danych osobowych – w celu marketingu produktów i usług tej spółki oraz podmiotów z nią współpracujących . Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.    

3. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000492148, NIP 521-366-42-12, kapitał zakładowy 10.000 zł ofert i informacji handlowych, w tym z wykorzystaniem telefonu, sms na wskazany przeze mnie nr telefonu oraz przesyłanie mi ofert i informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail, a także w ramach serwisów internetowych prowadzonych przez ww. spółkę.

4. Wyrażam zgodę na profilowanie przez Cerber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem – ul. Mazowiecka 11a, 00-052 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 0000492148, NIP 521-366-42-12, kapitał zakładowy 10.000 zł, czyli dokonywaną automatycznie przez system informatyczny analizę i prognozę mojego zainteresowania produktami oferowanymi w witrynie internetowej www.sketchnite.com na podstawie moich danych osobowych, pomiarów zachowania  oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.